LINA PERSSON
news works practice cv home
         
         
 


1

 
     
 

The Mobile Box - private archive 08/05 2009 - 17/05 2010, 2010
Reality Check curated by Madeleine Park, Trøndelag Senter for Samtidskunst
(With The Mobile Box)


With their starting point in the National Archive in Trondheim, the artist’s group has investigated places in the public realm. Via interventions they confront the present with historical documents, and in conversations with passers by expressions are activated from the historic descriptions. When the passer by is asked to explain, a few moments afterwards, about the meeting with the three artists, a confusion inevitably arises. From having been a participant in a conversation, their role is changed from a passerby into a conveyer of history. Documentation from the interventions out in the city are shown together with samples from the National Archive in a separate private archive, which will afterwards be donated to the National Archive. In this way, these historical documents are invaded by the present and perpetuated into a hermeneutic spiral. The donated private archive contains also other material from the project: email correspondence, invitations, tickets, receipts, applications and project descriptions. This material forms the foundation by which we can observe artists working conditions within the field of socially engaged art practice in 2010. By offering oneself as an object for future research, this artist’s collective hope that they will contribute to illuminate the structures, which are often overlooked.  

Med utgångspunkter i Trondheims statsarkiv söker konstnärskollektivet upp platser i det offentliga rummet. Genom interventioner konfronterar de nuet med historiska dokument och i  samtal med förbipasserande aktiveras utsagor från historieskrivningen. När förbipasseraren ögonblicket senare bes  återberätta om mötet med de tre konstnärerna inför en videokamera uppstår en förvirring. Positionerna blir otydliga.  Från att ha varit en medpart i ett samtal förskjuts förbipasserarens roll till historieförmedlarens. Dokumentationen från interventionerna i stadsrummet sammanställs med utdrag från statsarkivet  i kollektivets egna privatarkiv som sedan doneras till Statsarkivet. På  så sätt invaderas tidsdokumenten av nutiden och återförs i en hermeneutisk spiral. Det donerade privatarkivet innehåller även annat material från projektet;  epost, inbjudningar, biljetter, kvitton, ansökningar och projektbeskrivningar utgör en grund för att kunna göra sig en bild av konstnärers arbetsvillkor inom fältet för socialt engagerad konst på 2010-talet. Genom att upplåta  sig själva som objekt för framtida forskning  hoppas konstnärkollektivet  bidra till att belysa de strukturer som annars ofta förbises.